Poradnik znajdz-prace.de

2011-12-19 14:19:27 UTC - przez admin
Zbiorowy układ pracy w Niemczech
Niemcy

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, funkcjonują zbiorowe układy pracy, w których pracodawcy w porozumieniu z pracownikami, wyznaczają zasady pracy i wynagradzania. W Niemczech zbiorowy układ pracy nazywany jest Tarifvertraf.

Czym jest Tarifvertrag?

Najprościej rzecz ujmując można powiedzieć, że jest to dokument, w którym określone zostały wszelkie warunki pracy w danym przedsiębiorstwie. Zapisy zbiorowego układu pracy mają zawsze pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w podpisywanej z pracownikiem umowie o pracę. Warunki pracy wskazane w Tarifvertrag podlegają negocjacjom ze związkami zawodowymi i pracodawcą. Jeśli zbiorowy układ pracy obejmuje wiele podmiotów, wówczas we wspominanych negocjacjach biorą udział całe organizacje pracodawców.

O ile w Polsce niewiele zakładów pracy posiada ten swoisty regulamin, o tyle Tarifvertrag jest bardzo popularny w Niemczech. Co ciekawe, zbiorowy układ pracy niekoniecznie musi dotyczyć wyłącznie jednego przedsiębiorstwa. Jego postanowienia mogą obejmować swym zasięgiem kilka przedsiębiorstw tego samego właściciela, a nawet całą branżę.

Przepisy i warunki pracy, które zawiera zbiorowy układ pracy, w Niemczech teoretycznie obowiązują tylko pracowników, którzy zapisali się do związków zawodowych. W praktyce jednak warunki Tarifvertrag są rozciągane na wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa, bez względu na to czy są oni członkami związków zawodowych, które negocjowały warunki zatrudnienia z pracodawcą.

Umowa o pracę a Tarifvertrag

Dla pracownika zawsze liczą się najbardziej korzystne warunki pracy, niezależnie od tego, czy są one zapisane w zbiorowym układzie pracy czy też w samej umowie o pracę. Jeśli więc umowa ta wskazuje lepsze z perspektywy pracownika warunki zatrudnienia, ma ona pierwszeństwo nad zapisami Tarifvertrag. W każdym innym przypadku, ważniejsze są warunki wskazane w dokumencie Tarifvertrag.

Ustalenia zawarte w Tarifvertrag

W dokumencie Tarifvetrag powinno znaleźć się szereg uwarunkowań, wskazujących zasady pracy i wynagradzania za pracę pracowników. Wśród najważniejszych punktów, jakie obejmuje zbiorowy układ pracy w Niemczech, wymienić należy:

- Wymiar czasu pracy pracowników,
- Przysługujące przerwy w czasie pracy i ich długość,
- Wymiar przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego,
- Klasyfikacja pracowników do poszczególnych grup płacowych,
- Premie i tryb ich przydzielania pracowników,
- Wysokość dodatków za pracę ponadwymiarową,
- Dodatki do wynagrodzenia pracowniczego, np. Urlaubsgeld.

Terifvertrag koniecznie musi normować kwestię wzajemnych zobowiązań pracowników wobec pracodawców i odwrotnie, a także postanowienia normatywne.